Europos žmonių festivalis Portugalijoje suburs 15-os šalių atstovus

Europos žmonių festivalis Portugalijoje suburs 15-os šalių atstovus © freephotos.cc 2019-07-23 23:35

27-ąjį kartą vyksiančiame  Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­lyje atvyks delegacijos iš Por­tu­ga­li­jos, Bel­gi­jos, Da­ni­jos, Suo­mi­jos, Pran­cū­zi­jos, Vo­kie­ti­jos, Veng­ri­jos, Liietuvos, Ai­ri­jos, Lat­vi­jos, Liuk­sem­bur­go, Len­ki­jos, Ško­ti­jos,Is­pa­ni­jos, Ita­li­jos. 

Šiemet festivalis bus didžiosios Portugalijos žemės ūkio parodos “EX­PO­FA­CIC 2019” dalis, tad tikimasi nemažo lankytojų skaičiaus. 

Savaitės trukmės fes­ti­va­lyje Lietuva, kaip aso­cia­ci­jos "Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­lio" na­rė, da­ly­vau­ja jau nuo 2006 me­tų, o šaliai atstovaus radviliškiečiai su palyda iš kitų miestų. Delagacijos dalyvavimui, kurią sudarys 50 žmo­nių, skir­tas daugiau kaip  22 tūks­t. eu­rų finansavimas. 

Festivalio programoje pasirodys Šiaulių liau­diš­ko folk­lo­ro gru­pė "Ki­ta­va",  Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro Jaunimo grupė, kul­tū­ri­nė­je pro­gra­mo­je pristatysiantys Lie­tu­vą kaip bal­tų ša­lį. Pasirodyme planuojama sau­lės, ug­nies, gin­ta­ro, Lie­tu­vos vė­lia­vos spal­vų ir mu­zi­kos sąjunga.

Jau ta­po tra­di­ci­ja, kad fes­ti­va­lio da­ly­viai ja­me pri­sta­to ir sa­vo ša­lies ku­li­na­ri­nį pa­vel­dą, da­ly­vau­ja pie­ši­mo ir fo­tog­ra­fi­jos kon­kur­suo­se, var­žo­si krep­ši­nio, fut­bo­lo, pe­tan­kės, plau­ki­mo ir pa­plū­di­mio tink­li­niorung­ty­se.

Per­nai geriausiųjų titulas ati­te­ko Liuk­sem­bur­go at­sto­vams.

Sekite naujienas Facebooke Pažymėk savo vietovę

Komentarai (0)

Norėdami komentuoti turite prisijungti.
Naujausios naujienos